Lejebetingelser

Leje, salgs- og leveringsbetingelser
 
Følgende betingelser er gældende, såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten.
 
Transport
Alle priser er ekskl. transport af det lejede. Læsning og transport af det lejede sker på lejers regning, og faktureres til gældende dagspriser. Flytning af det lejede fra en arbejdsplads til en anden må kun ske efter aftale med Vesthimmerlands Materieludlejning ApS. Ved transport af maskiner over 3,65m bredde beregnes yderligere for følgebil. Lejer er dog berettiget til selv at transportere materiellet, og bærer i så fald selv al risiko ved transporten.
 
Lejemålets varighed og beregning
For alt materiel der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads, og løber til og med den dag det lejede afhentes eller returneres til udlejeres plads. Materiellet skal være tilbageleveret inden kl.8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.
For alle lejemål forudsættes en 5 dages arbejdsuge, hvor materiellet benyttes 8 timer pr. dag.  Pr. påbegyndt 8 timer debiteres der således for en ekstra dags leje. Hvis materiellet anvendes lørdage, søn- og helligdage beregnes disse også som lejedage. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes. Undtaget herfra er dog leje af pumper, stillads, gelænder, varmekanoner, dækstøtter/elementstøtter, og affugtere/varmeblæsere, der er 7 dages uge.
I de tilfælde hvor der ikke er aftalt lejeperiode, skal opsigelse ske telefonisk med 1 dags varsel; for skurvogne dog 8 dages varsel.
 
Forpligtelser og ansvar
Udlejer er forpligtet til at levere alt materiel i rengjort, klargjort og forsvarlig stand. Evt. reklamation over fejl og mangler ved det lejede skal ske på første lejedag for at blive taget til følge. Senere reklamationer vil blive afvist.
Lejer afholder alle udgifter til materiellets levering, montering, demontering, betjening, afhentning og returnering. Lejer afholder alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Smøreolie må kun benyttes efter udlejers anvisninger, og kun med olie af den af udlejers angivne type og kvalitet. Der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.
Lejer bærer den fulde risiko og det fulde ansvar for det lejede materiel i lejeperioden. Lejer er ansvarlig for alle typer skader, som følge af ukurant anvendelse af de lejede, for tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller ved uagtsomt forhold. Udlejers forsikring – jfr. punktet forsikringsbetingelser – er udelukkende en materielforsikring, hvorfor lejer er forpligtet til selv, at tegne en erhvervsansvarsforsikring, som dækker ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes under brugen af det lejede.
Udlejer er kun ansvarlig for skader, som det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes forsømmelse fra udlejer eller dennes ansattes side. Udlejer kan dog aldrig gøres ansvarlig, såfremt lejer udelukkende har lejet en maskinfører.
Udlejers erstatning for tingskader kan aldrig overstige kr.1.000.000, og erstatning for personskader kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau. Udlejer hæfter aldrig for lejers driftstab, tidstab, avanccetab eller andet indirekte tab, uanset om dette måtte kunne henføres til det lejede.
Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs i det omfang udlejer bliver pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som udlejer ikke kan gøres ansvarlig for jfr. ovennævnte betingelser.
 
Udlån og udlejning af det lejede materiel må ikke finde sted. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede materiel i lejeperioden.
Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede. Lejer er forpligtet til at sørge for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder, og evt. kabel- og ledningsejere. Til materiel, hvor det kræves førercertifikat, er lejer forpligtet til at drage omsorg for, at det kun betjenes af personer med gyldigt certifikat.
Ved lejemålets ophør skal det lejede tilbageleveres i samme stand som ved modtagelsen. Dvs. rengjort, uden fejl og mangler. Det lejede bliver efterset, og lejer hæfter fuldt ud for skader, mangler, mangelfuld rengøring o. lign. der kan konstateres ved lejemålets ophør. Lejer betaler for udbedring til de til enhver tid gældende priser.  Lejer må ikke lade andre foretage reparationer på det lejede uden forudgående samtykke fra udlejer.
 
Forsikringsbetingelser
Lejer er pligtig til at sørge for, at alt materiel er forsikret under hele lejeperioden. Denne materielforsikring skal tegnes hos udlejer. Præmien andrager 5 % af bruttolejen og specificeres særskilt på udlejers faktura.
Forsikringen dækker ved brand, tyveri, vandskader, hærværksskader, samt anden pludselig opstået skade på det lejede materiel, når materiellet er på dansk grund. Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse fra lejers side er undtaget forsikringsdækningen, og dækkes derfor fuldt ud af lejer. Yderligere omfatter dækningen den lovpligtige ansvarsforsikring jfr. færdselslovens bestemmelser for selvkørende materiel.
Forsikringen omfatter ikke nogen form for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab. Forsikringen dækker ikke skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom. Forsikringen dækker ikke lejers transport af materiel, når lejer selv forstår denne.
Alle skader på det lejede meddeles udlejer straks efter konstatering. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks, og inden 24 timer efter konstatering, anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse bliver afleveret til udlejer straks den er lejer i hænde.
 
Selvrisiko
Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejer materiel med følgende beløb beregnet ud fra reparationsudgiften og det respektive materiels nyværdi:
Ved materielværdi på kr. 0 til 20.000 er selvrisiko kr. 5.000
Ved materielværdi på kr. 20.001 til 60.000 er selvrisiko kr. 10.000
Ved materielværdi på kr. 60.001 til 100.000 er selvrisiko kr.12.000
Ved materielværdi på kr. 100.001 til 200.000 er selvrisiko kr. 16.000
Ved materielværdi på kr. 200.001 til 350.000 er selvrisiko kr. 20.000
Ved materielværdi på kr. 350.001 til 500.000 er selvrisiko kr. 25.000
Ved materielværdi på kr. 500.001 og derover er selvrisiko kr. 30.000
Skur- og øvrigt materiel, uanset nyværdi kr. 20.000
 
Betalingsbetingelser
Såfremt andet ikke er aftalt erlægges depositum, der betales forud. Depositumtakster er om følger:
Ved lejepris pr. dag fra kr. 0 til 250 betales kr. 500 + moms
Ved lejepris pr. dag fra kr. 251 til 500 betales kr. 1.000 + moms
Ved lejepris pr. dag fra kr. 501 til 1.000 betales kr. 2.000 + moms
Ved lejepris pr. dag fra kr. 1001 til 2000 betales kr. 4.000 + moms
 
Fakturering sker ved udløb af en måned og ved lejemålets ophør. På fakturaen anføres betalingsbetingelser, forbrug, rengøring, transport m.v. Det påføres forsikring, miljøbidrag på 1% af bruttolejen, samt moms.
 
Ved for sen betaling debiteres 2% renter pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykker debiteres kr.100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse. Eventuelle rabatter ydes kun ved rettidig betaling.
 
Misligholdelse
Hvis der sker overtrædelse af nærværende leje- og forsikringsbetingelser eller betalingsbetingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side.
 
Misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden yderligere varsel at afhente det lejede materiel for lejers regning, og om fornødent med fogedens hjælp.
 
Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.
 
Lovvalg og værneting.
Enhver samhandel med Vesthimmerlands Materieludlejning ApS er underlagt dansk ret og værnetinget er retten i Aalborg.

Bemærk

  • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers samtykke.
  • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyveri og hærværk, som følge af fejlagtig anvendelse af materiellets benyttelse, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom.
  • Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler.
  • Eventuelle mangler og skader, bortkomne dele, erstattes fuldt ud af lejer.
  • Udlejer er ikke ansvarlig på skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår.
  • Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab af nogen art, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede.