Risiko og ansvar

  • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers samtykke.
  • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyveri og hærværk, som følge af fejlagtig anvendelse af materiellets benyttelse, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom.
  • Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler.
  • Eventuelle mangler og skader, bortkomne dele, erstattes fuldt ud af lejer.
  • Udlejer er ikke ansvarlig på skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår.
  • Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab af nogen art, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede.